1   2   3    
       
 
 
 

GRETA, 2001

SEPIA TONED/SILVER GELATIN