1   2   3        
       
 
 
 

STONE CRAB TRAPS, FLORIDA, 2009

SEPIA TONED/SILVER GELATIN