1   2        
 
 
 

WHY NOT SMILE...?, 1996

IRIS PRINT