1 2
 

POUND RIDGE, NY

SEPIA TONED/SILVER GELATIN